ประเทศสมาชิก อาเฃียน ASEAN COMMUNITY

April 19, 2015 VA 0

ประเทศสมาชิก  10 ประเทศ 1.    บรูไนดารุสซาลาม   Brunei Darussalam 2.   ราชอาณาจักรกัมพูชา  Kingdom of Cambodia 3.   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  Republic of Indonesia 4.    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   Lao People’s Democratic […]