ประเทศสมาชิก อาเฃียน ASEAN COMMUNITY

ประเทศสมาชิก  10 ประเทศ

1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)   บรูไนดารุสซาลาม   Brunei Darussalam

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)  ราชอาณาจักรกัมพูชา  Kingdom of Cambodia

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  Republic of Indonesia

4.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   Lao People’s Democratic Republic

5. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  Republic of the Union of Myanmar

6. มาเลเซีย (Malaysia)  มาเลเซีย  Malaysia

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  Republic of the Philippines

8. 	สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)  สาธารณรัฐสิงคโปร์  Republic of Singapore

9.  ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)  ประเทศไทย Thailand

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Viet Nam)  เวียดนาม Socialist Republic of Vietnam

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.