ความหมายของประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน

 

ความหมายของประชาธิปไตย
               
1.ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมาจากคำภาษากรีกว่า Democratia ซึ่งประกอบด้วยคำ  2  คำ  คือ Demos กับ kratein คำว่า Demos หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน
                2.ความหมายที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค นักปรัชญาการเมืองหลายท่านที่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองที่ดีก็คือ การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย์ เชื่อว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม ยอกจากนี้ระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาส หรือให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการดำเนินการใดๆ ภายใต้กฎระเบียบของสังคมด้วย ซึ่งรูปแบบการปกครองดังกล่าว ก็คือระบอบประชาธิปไตย
                3.ความหมายที่เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ใช้อำนาจนี่ผ่านทางองค์กรทางการเมืองต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง บาทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึงมีความสำคัญมากในระบอบนี้ จนมีผู้กล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชน คือ เสียงสวรรค์ เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเอง กิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน อาจเป็นทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เข้าไปทำหน้าที่แทน หรืออาจเป็นทางตรง เช่นการประท้วง การร้องเรียน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหา เป็นต้น
                4.ความหมายที่เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไว้อย่างกระชับและคมคายว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้นำทางการเมืองเป็นผู้ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก หรือได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยู่ในอำนาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดยการแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่า รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
                5.ความหมายตามที่มาและขอบเขตอำนาจ มีผู้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า อำนาจสูงสุดมาจากประชาชน ทั้งนี้โดยอ้างว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ   โดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถที่คิดและกระทำการใดๆ ได้ แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม เขาจะสละสิทธิ์และอำนาจบางประการให้กับผู้ปกครอง เพื่อใช้อำนาจนั้นดำเนินการภายในกรอบที่กำหนด ฉะนั้นเราจะพบว่ารัฐบาลในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีอำนาจที่มีขอบเขต
                จากความหมายอันหลากหลายของคำว่า ประชาธิปไตย นี้ จึงอาจสรุปความหมายหลักได้ 3 ประการ คือ
                    1.ความหมายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง
                    2.ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง
                    3.ความหมายในเชิงวิถีวิชีวิตของประชาชน

 

ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
            ข้อดี
               
1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระทำใดๆ ได้หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
                2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใช้อำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาใช้ปกครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อำนาจบริหาร ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ดี เพราะผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของปวงชนย่อมรู้ความต้องการของประชาชนได้ดี
                3.ประเทศมีความเจริญมั่นคง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองทำให้ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่ตนกำหนดขึ้นมายอมรับในคณะผู้บริหารที่ตนเลือกขึ้นมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อต้าน ทำให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
            ข้อเสีย

                
1.ดำเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่ดี แต่การที่จัดสรรผลประโยชน์ตรงกับความต้องการประชาชนทุกคนย่อมทำไม่ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการยากที่จะให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษย์ย่อมมีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นได้
                2.เสียค่าใช้จ่ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดับต่างต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั่งงบประมาณดำเนินงานชองทางราชการและค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
                3.มีความล่าช้าในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ โดยผ่านขั้นตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงต้องดำเนินตามขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า เช่น การตรากฎหมาย ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของวาระ อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน หรือบางฉบับต้องใช้เวลาเป็นปี จึงจะตราออกมาเป็นกฎหมายได้

 

 

This entry was posted in ความจริงประเทศไทย. Bookmark the permalink.

27 Responses to ความหมายของประชาธิปไตย

 1. Fang says:

  ใช่คำว่าประชาธิปไตยคือสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่

 2. yo says:

  เมื่อไรความจริงอันถูกต้องจะเปิดเผยทุกคนอันต้องรู้และความลับไม่มีในโลกความดีก็ไม่จบและความเลวต้องถูกชดใช้

 3. fang says:

  รักทักษิณและเสื้อแดงทุกคนเช่นกัน

 4. u says:

  ทักษิณหน้าส้นตีน

 5. Political Sci says:

  จาก นิยามคำว่า ประชาธิปไตย นั้น
  ทำให้ได้ทราบว่า อธิปไตยเป็นของประชาชน มิใช่ ของ นักการเมืองบางท่านที่อดีต ใช้ รัฐ ครอบงำประชาชน
  จนประชาชนส่วนมากหลงงมงาย (โง่ )เชื่อและยังคงปักใจเชื่อในสิ่งที่ ท่าน พยายามครอบงำสังคม
  จน ท่านถูกยึดอำนาจไป แต่ ท่าน ยังไม่ละความพยายามในการจะกลับ มาเป็นใหญ่เพื่อครอบงำสังคมล้มสถาบันเดิม
  ซึ่งการกระทำเช่นนี้ คำว่า เลว ยังไม่เพียงพอที่จะนิยามได้

 6. กาย อภิชาติ says:

  ตัณหา คือ ความอยากๆมันเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ไหล ไม่มีแมน้ำไหนกระแสน้ำใดๆจะเปรียบได้แล้วมันก็ไม่มีที่สี้นสุด ความอยากความอิ่มความพอของนักการเมืองก็ไมมีที่สิ้นสุดเช่นกัน(พระพุทธเจ้าตรัสไว้) ไม่ว่าทักษินหรือนักการเมืองคนใด “ต่อให้ภูเขากลายเป็นทองคำไปทั้งลูกๆก็ไม่พอแก่ความต้องการของมนุษย์คนเดียว(มนุษย์นักการเมือง)เพราะตกเป็นธาตุของกิเลส อย่าคิดว่าเขาร่ำรวยมหาศาลแล้วจะไม่โกงกิน ไม่กอบโกย…จำไว้

 7. เราไม่ชอบทักษิมันขายชาติทำให้ในหลวงปวดหัวมากรู้ไหมผมสงสารในหลวงท่านไม่อยากให้คนไทยทเลาะกันนะหยุดเถอะ เพื่อชาติไทย

 8. No name says:

  ไอ้ทักษิณผู้ขายชาติ ตัวเองอยู่นอกประเทศไทย ยังมีน้องสาวผู้ที่จะมากอบโกยเงินประเทศชาติอีกคนหนึ่ง (หน้าดานทั้งตระกูล ” วินวัตร “)

 9. No name says:

  ชินวัตร หน้าด้าน

 10. คนลำปางหนา says:

  ประชาชนหลงลมงายถูกล้างสมอง ทำไมไม่รู้จักความพอดี พอเพียง

 11. นักเรียนรัฐศาสตร์ says:

  ประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ไม่ว่าใครที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชน จะดี จะเลวอย่างไร หากประชาชนส่วนมากเลือกแล้วต้องเคารพในการตัดสินของประชาชน ว่าประชาชนต้องการเช่นนั้น พวกเราๆทั้งหลายอย่าดูถูกการตัดสินใจของประชาชนว่าเขาโง่ คิดไม่เป็น โดนโกหก. แล้วพวกเราล่ะโดนโกหกรึเปล่า โง่รึเปล่า ประชาชนเขาคิดว่าคนนี้ พรรคนี้ดีสำหรับเขา เขาก็เลือก คุณคิดว่าเขาไม่ดี ชั่วช้า คุณไม่เลือก แล้วยังจะมายัดเยียดความเกลียดของคุณให้คนอื่นเขาทำไม ไม่ว่าใครที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนมันก็พอๆกันทั้งนั้นล่ะ แต่ใครล่ะที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด ก็ให้เขาทำงานไปตามระยะเวลาและกติกา(กฏหมาย)ที่มีอยู่ เรามีกติกาไว้คอยควบคุมตรวจสอบอยู่แล้ว ต้องเชื่อในกติกา หากบอกว่ามีคนคอยแทรกแซงกระบวนการของกติกา ก็ต้องถามว่าจะไปว่าคนแทรกแทรงที่ประชาชนเลือกมามากที่สุด หรือจะว่าคนที่ถือกติกาแต่ยอมให้โดนแทรกแซงได้(ผมคิดว่าผู้ที่ถูกแทรกแซงนั้นละทำผิด อ่อนแอ) หากกระบวนการต่างๆของระบบการปกครองของไทยเข็มแข็ง รับรองว่า ประเทศไทยไม่ร้องไห้หรอก >เคารพการตัดสินใจของกันและกัน แค่นั้น ก็พอแล้ว<

 12. TEP says:

  ไอ้เหลี่ยมทักษิณอิๆๆ

 13. TEP says:

  จะดูเมลตอนวันพรุ่งนี้ -*-

 14. ดารารมณ์ โต๊ะบู says:

  ไอทักษินหน้าด้าน ไอพวกขายชาติ ไอพวกไม่สงสารในหลวง

  ( ตระกูล ชินวัฒร น่าด้าน ) และไอพวกสรเลว ตระกู ชิน วัฒร Buffalo

  ไอพวกนิสัย DOG

 15. มะ says:

  ถึงแม้มันหลายวันแล้วแต่ขอตอบให้ด้วยว่า..อะไรนิดอะไรก็ว่าแต่ทักษิณ..โกง ที่นายกอภิสิทธิ์เป็นแค 2ปี 6 เดือน โกงกินไปมากกว่าทักษิณอย่ 5 ปี ทำไมไม่พูดละน้อง งบชั่วโมงเดียว 200 ล้านมีที่ไหน

 16. air says:

  สิงห์เปรต เด็กว.ค. แย่งผัวกู

 17. ui says:

  ประชาธิปัตย์เลวซามมากพรรคนิสัยเลวมันไม่ใช่คนแล้วรู้ไหมพวกเลว
  ประชาธิปัตย์เป็นพรรคนรกไม่มีใครนับถือพรรคนี้หรอกเชื่อเถอะพวกโง่ทั้งหลายเอ๋ย55555

 18. ิบอล says:

  ดีมากเลยอะ..คิดได้ไง *-*????

 19. ิบอล says:

  คิดได้ไง *-*??? เยี่ยมอะ *o*

 20. ป๋อง says:

  ผมขออนุญาตินำ้ข้อมูลพวกนี้ไปเป็นคำถามนะครับในวันจันทร์
  *หมายเหตุ 2/8/2556

 21. chiangrai says:

  ถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากการเลือกที่บริสุทธิของประชาชนจริงๆก็ดีสิ แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ ประชาธิปไตยในบ้านเราต้องพัฒนาควบคู่กับความเข้าใจในศิลธรรม ความรักชาติที่ต้องมาก่อนรักผลประโยชน์ตัวเอง ถ้าชาติอยู่ได้เราก็อยู่ได้ ถ้าเราอยู่ได้ ชาติอยู่ไม่ได้ วันหนึ่ง เราก็อยู่ไม่ได้

 22. ชาย says:

  ทำไมนักการเมืองจึงโกงได้ บางพรรค ห้ามโกงบางพรรค

 23. ดัน says:

  การที่ไม่มีการเลิอกตั้งเป็นประชาธิปไตยตรงไหน
  เลิกเดิมเบียร์สิงดีกว่า

 24. ชาติ says:

  อย่ารับข้อมูลด้านเดียว..อย่าตัดสินอะไรโดยมีคติ…ไม่ว่าการปกครองจะปกครองด้วยระบอบใดก็ตาม..ขอให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่..มีความเท่าเทียมกันในด้านกฎหมาย..และมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน..มันคงไม่มีระบอบใดที่เลวน้อยไปกว่าระบอบประชาธิปไตย…

 25. rot says:

  ผมว่าประชาธิปไตยมันคือทางตันมากกว่านะ ประชาธิปไตยมันขีดกรอบไว้ชัดเจนเกินไป เขียนไว้ให้แค่ว่า ต้องเลือกตั้งนะ เข้าคูหา เลือกผู้สมัครใครก็ไม่รู้(คนที่ที่คิดว่าเค้าดีที่สุดในสายตาเรา) ส่วนใหญ่ก็คนที่มีชื่อเสียงและพรรคที่ชอบและคนที่รู้จักคนที่(รวย)โดยที่เราคิดว่าเค้าน่าจะหาเงินเข้าบ้านเข้าเมืองเก่งเหมือนเข้ากระเป๋าเค้า แล้วก็กาๆๆ แล้วก็ออกมานั่งภูมิใจแล้วว่าเค้าต้องได้เป็นตัวแทนของเรา เสร็จสมบูรณ์หน้าที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย นอกนั้นไม่รู้ปล่อยเขาทำงานที่นี้ละระบอบเสียงข้างมากเริ่มทำงาน ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านจับผิดได้คิดว่ารัฐบาลเสร็จแน่ละข้อมูลแน่นปึ้ก อภิปราย 3 วันเต็มเสร็จแน่รัฐบาล รับบาลลุกขึ้นมาแก้ตัว 30 นาทีไม่ตรงข้อกล่าวหาซักข้อ จบ ยกมือโหวตขาดลอยครับ เค้าจะทิ้งกันเหรอครับกินกันจนหมดวาระโน่นแหละ ขอแนะนำให้เสียเวลาดูอภิปรายไม่ไว้วางใจกันซักหน่อยแล้วจะเข้าใจ

 26. อาเทียน says:

  ควายแดงแม่งยังคงหาให้ทักสินหาแดกกับคำว่า ประชาธิปไตย ถรุ้ยยยย ถึงได้โง่โดนยิงตายฟรี ติดคุกฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>